PHYSIALIS-THERAPY GYÓGYTORNA Bt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 1

Bevezetés 2

1. Az Adatkezelő 2

2. Alapvető fogalmak 2

3. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok 3

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 4

5. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés 5

6. Adatkezelés számlázás kapcsán 6

7. Adatkezelés az Egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatban 7

8. Adatkezelés a PHYSIALIS-THERAPY Bt. kezelése során készült fotók, videofelvételekkel kapcsolatban 9

9. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel 10

10. Cookie információk 11

11. Google Analytics 12

12. Közösségi oldalak 13

13. Adatfeldolgozó 14

14. Adatkezelés biztonsága 14

15. Az érintett jogai 15

16. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 17

17. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 18

18. Jogorvoslati lehetőségek 18

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy az adatkezelő a szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon. 

 1. Az Adatkezelő

PHYSIALIS-THERAPY GYÓGYTORNA Bt.

A cég rövidített elnevezés: PHYSIALIS-THERAPY GYÓGYTORNA Bt.

Cégjegyzékszám: 06 06 017012

Adószám: 26579746-1-06

A Bt. székhelye: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. C. lház. 5. em. 20.

A Bt. telephelye: 6722 Szeged,Petőfi Sándor sgt.12.

A képviseletre jogosult személy: Varga Alisa

A Bt. elektronikus levelezési címe: physialisgyogytorna@gmail.com

Telefonszám: +36 30 717 9101

Képviselő elérhetősége: +36 62 549 972

 1. Alapvető fogalmak

 1. PHYSIALIS-THERAPY Bt.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Adatkezelő).
 2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.
 3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 5. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek. 
 6. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
 7. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
 8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 9. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 11. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 13. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 
 14. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.
 15. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 16. Irat: Art-ben meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, megjelenési formájuktól függetlenül.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok
  1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének napja 2019. július 15. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

 1. Az Adatkezelő. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő székhelyén és weboldalán folyamatosan elérhető legyen. 

 1. Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak. 

 1. Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről szóló tv (Art. tv.)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
  1. Jogszerűség elve: az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, valamely jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

 1. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az Adatkezelő biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. 

Az Adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről. 

 1. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelő célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

 1. Adattakarékosság elve: az Adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 1. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

 1. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

 1. Integritás és bizalmas jelleg elve: Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

 1. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

 1. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a PHYSIALIS-THERAPY Bt. szolgáltatását igénybe veszi, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

 1. Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek, 18 év alatti személyek esetében törvényes képviselőik. 

 1. Az adatkezelés célja: 

 • A szerződés teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása.

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett születési ideje Érintett életkorának megállapítása
18 éven aluli esetében törvényes képviselő neve Érintett képviseletében eljáró törvényes képviselő azonosítása
Érintett lakcíme Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett telefonszáma Kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Kapcsolattartás
Adóazonosító jel/adószám Számlázáshoz szükséges információ

 1. Az adatkezelés időtartama: 

 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében irányadók a 6. pontban foglaltak. 

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában és papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a könyvelést végző adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni. 

 1. Adatkezelés számlázás kapcsán

Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés alapján Adatkezelő az Ön adatait kezeli.

 1. Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek.

 1. Az adatkezelés célja: 

 • A szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése 

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap) 

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett lakcíme Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett bankszámlaszáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett adószáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

 1. Az adatkezelés időtartama: 

 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, 
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított t öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában és papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a könyvelést végző adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni. 

 1. Adatkezelés az Egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatban

Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés alapján Adatkezelő gyógytornász szolgáltatásokat végez, amelyhez szükséges ismernie az Önre vonatkozó – Egészségügyi nyilatkozatban megadott – egészségügyi adatait. 

Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek.

 1. Az adatkezelés célja: 

 • A szerződés és teljesítéséhez az Érintett egészségügyi állapotának ismerete szükséges.  

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

 • GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett születési ideje egészségi állapot felmérése
Érintett foglalkozása egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása
Jelenlegi panaszok  egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása
Előző kezelések egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása
Terápiás célok egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása
Az alábbi egészségügyi adatok:
Szív- és érrendszeri megbetegedés Magas vérnyomás  Magas vércukorszintCukorbetegség (I. vagy II. típus)Ízületi vagy mozgásszervi betegségekCsontritkulás Légzőszervi betegségek (pl. asztma)Pajzsmirigy CsontritkulásSérv GerincbetegségEgyéb az érintett által fontosnak tartott adat. 
egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása
Érintettről készült röntgen felvétel  egészségi állapot felmérése, terápia meghatározása

 1. Az adatkezelés időtartama: 

 • az érintettel kötött szerződés időtartama
 • a hozzájárulás visszavonásáig, vagy legfeljebb a szerződés megszűnésétől kezdődően az általános elévülési idő, azaz 5 (öt) évig tárolja az adatkezelő az adatokat.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában, és papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Adatkezelés a PHYSIALIS-THERAPY Bt. kezelése során készült fotók, videofelvételekkel kapcsolatban 

A PHYSIALIS-THERAPY Bt. kezelése során Önről fotó és videofelvételek készülhetnek. 

Az érintettek köre: Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyek.

 1. Az adatkezelés célja: 

 • Az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése a közösségi oldalon 

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett fotója az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése
Érintettről készült video felvétel  az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése

 1. Az adatkezelés időtartama: 

 • a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő az adatokat.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a tárhelyszolgáltató, adatfeldolgozó férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A www.alisagyogytorna.hu weboldalon megtalálható egy kapcsolatfelvételi űrlap, valamint Adatkezelő telefonszáma és telephelyének címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, információt kérni az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

 1. Az érintettek köre: az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.

 1. Az adatkezelés célja: Érintett megkeresésére tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás.

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, kapcsolattartás
Érintett telefonszáma Információ megadása, kapcsolattartás

 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az információ megadását követően törli az érintettel történő üzenetváltást, az információ megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez, amely esetben Adatkezelő törli az Ön jelen pont szerint kezelt adatait. 

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a tárhelyszolgáltató, adatfeldolgozó férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Cookie információk

A Honlap üzemeltetője, azaz az Adatkezelő a Weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 1. A Honlapon úgynevezett munkamenet cookie-k kerülnek elhelyezésre. 

A munkamenet cookie-k használata esetében sem az Adatkezelő tárhelyén, sem a Felhasználó számítógépén, böngészőjén nem tárolódik adat a Felhasználóról.

 1. Az adatkezelés jogalapja 

 • A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne.

A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. 

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, ((GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap) 

Adatkezelő érdeke: a weboldalon alkalmazott munkamenet cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat.

A munkamenet cookie-k használata esetében sem az Adatkezelő tárhelyén, sem a Felhasználó számítógépén, böngészőjén nem tárolódik adat a Felhasználóról.

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:

cookie típusa az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama a kezelt adatok köre
a munkamenet cookie-k az alábbiak: CAKE HP a rendszer működésének biztosítása, felhasználói munkamenet állapotát őrzi meg az oldal lekérések között. adatkezelő jogos érdeke A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek a Felhasználó számítógépéről. nem kezel személyes adatot

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére. 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 1. Google Analytics

A weboldal Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján állít össze jelentést, ad információkat a Weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon) az Adatkezelő számára.

Az internet működési elve miatt a Weboldal üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét Google Analytics szolgáltatás alkalmazásakor. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). 

További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu  

Az Ön IP-címe az Adatkezelőhöz nem jut el, azt nem tárolja.

 1. A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást az Adatkezelő részére: 

 • hány látogató kereste fel Weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. 
 • a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
 • További információ: https://support.google.com/analytics/?hl=hu#topic=3544906 

 1. A Google Analytics alkalmazása esetén az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján érintett hozzájárulása 

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő hozzájárulásához, a Google Analytics cookie-k tárolását Ön a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Weboldal megfelelő működését korlátozhatja.

Ön megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál.

 1. A Google Analytics cookiekat használja: 

cookie típusa cookie funkciója időtartama
_ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál 2 év
_gid A felhasználók megkülönböztetésére szolgál 24 óra

További információ:

 1. Közösségi oldalak 

A PHYSIALIS-THERAPY Bt.. a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető Facebook profillal rendelkezik:

https://www.facebook.com/vargaalisagyogytornasz/

 1. Az érintettek köre: Minden érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az adatkezelő profiloldalát.

 1. Az adatkezelés célja: 

 • A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, akcióinak a megosztása, illetve népszerűsítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja: 

 • GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez az adott közösségi oldalon.

 1. A kezelt adatok köre és célja: 

kezelt adat adatkezelés célja
érintett regisztrált neve,  Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
érintett felhasználó nyilvános profilképe Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

 1. Az adatkezelés időtartama: 

Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön a hozzájárulását a közösségi oldalon bármikor visszavonhatja a „nem tetszik”, követés leállítás opció használatával, melyet követően a közösségi oldalakon keresztül a későbbiekben nem kerül kapcsolatba az Adatkezelővel.

 1. Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

 1. Adatfeldolgozó
  1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására: 

Könyvelés 

Név: Krizsánné Markó Beáta

Telefonszám: 0620 9413 013

E-mail: markobeata@gmail.com

Székhely: 6724 SZEGED, ESZPERANTO UTCA 3.

Tárhelyszolgáltató

Név: Magyar Hosting Kft.

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefonszám: +36 1 700 2323 

E-mail:  info@mhosting.hu

 1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 1. Adatkezelés biztonsága
  1. Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 1. Az érintett jogai
  1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt. 

 1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 
 • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

 1. Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik. 

 1. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

 1. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben érintett  az adatkezelése ellen tiltakozik azon  időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
 • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 1. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Intézkedési idők

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Érintett jogainak biztosítása 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Jogorvoslati lehetőségek
  1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelő-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • Postai úton: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. C. lház. 5. em. 20.
 • Elektronikus úton: physialisgyogytorna@gmail.com
 • Telefonon:+ 36 30 717 9101

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Név: Szegedi Törvényszék 

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu